Niniejsza Polityka ma na celu poinformowanie użytkowników serwisu tacaonline.pl (Serwis) (Użytkownicy), jakie dane osobowe mogą być przetwarzane w Serwisie, a także o celach ich przetwarzania i sposobie wykorzystania oraz o przysługujących Użytkownikom w związku z tym uprawnieniach. Administrator danych osobowych (Administrator) chroni prywatność Użytkowników i zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych przez nich danych. Administrator przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych, a także zapewnia środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych i zgodne z prawem ich przetwarzanie. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane każdorazowo na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być przetwarzane w plikach Cookies Użytkowników, na zasadach określonych w Polityce Cookies.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest WEBISO Domiński, Maziarz spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000366216, NIP: 6772348858, REGON: 121351303. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: kontakt@tacaonline.pl. Użytkownicy, których dane osobowe są przetwarzane, mogą kontaktować się z Administratorem również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym ustnie lub pisemnie.

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

  • świadczenie Usług dla Parafii, świadczenie Usług dla osób wspierających Parafię:
    Usługi dla Parafii i Usługi dla osób wspierających Parafię mogą wymagać podania danych osobowych. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości świadczenia Użytkownikowi Usług.
  • prowadzenie korespondencji e-mail:
    dane osobowe przetwarzane są w celu komunikacji z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymać odpowiedź od Administratora. Przetwarzanie danych osobowych w takim przypadku wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z osobą zwracającą się do Administratora o udzielenie odpowiedzi. Za prawnie uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Administrator uznaje również: marketing bezpośredni usług własnych, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
  • rozliczenia finansowe:
    dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających w szczególności z przepisów regulujących zasady rachunkowości oraz przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie tych danych dotyczy wyłącznie odpłatnych Usług. Podanie danych osobowych jest w takim przypadku wymogiem ustawowym.

Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez PayPro Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, KRS 0000347935, NIP 7792369887, kapitał zakładowy: 4.500.000,00 zł, w całości opłacony, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza, operatora serwisu Przelewy24 oraz podmioty świadczące Administratorowi usługi m.in. dotyczące rozliczeń finansowych, prawne, doradcze, konsultacyjne, archiwizacyjne, informatyczne. W  przypadku osób wspierających Parafię dane mogą być przekazywane tej Parafii, w związku ze wsparciem. W przypadku Parafii dane mogą być przekazywane osobie wspierającej Parafię, w związku ze wsparciem. Dane Użytkowników nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, chyba że okaże się to niezbędne, a Użytkownik wyrazi na to zgodę lub obowiązek udostępnienia danych będzie wynikał z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu, lub ostatecznej decyzji właściwego organu. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza UE, chyba że jest to niezbędne do świadczenia Usług i uprzednio zostały spełnione wymogi RODO w tym zakresie.

Czym jest profilowanie i czy dane w Serwisie podlegają profilowaniu?

Profilowanie polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa. Dane osobowe w Serwisie nie podlegają profilowaniu.

W jaki sposób można dokonać zmian w danych osobowych?

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Użytkownik ma też prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W tym celu Użytkownik może kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: kontakt@tacaonline.pl. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym ustnie lub pisemnie. W zakresie plików Cookies Użytkownik może dokonywać zmian samodzielnie, na zasadach określonych w Polityce Cookies.

W jaki sposób Administrator zabezpiecza dane osobowe?

Administrator chroni dane Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem. W szczególności Administrator stosuje szyfrowanie danych, fizyczne środki bezpieczeństwa oraz weryfikację w systemach informatycznych. Administrator stosuje również oprogramowanie antywirusowe oraz zapory sieciowe. Dostęp do danych Użytkowników mają wyłącznie uprawnione osoby, zobowiązane do zachowania poufności, jak również podwykonawcy, którzy zawarli z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  i spełniający kryteria bezpieczeństwa w nich określone.

W jakim okresie dane osobowe są przetwarzane?

Dane Użytkowników są przetwarzane przez okres korzystania z Serwisu. W przypadku świadczenia Usług dla osób wspierających Parafię i Usług dla Parafii, dane osobowe przetwarzane są przez okres wykonywania tych umów. W przypadku korespondencji e-mail, dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi. W przypadku rozliczeń finansowych dane osobowe przetwarzane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym dokonano transakcji. Dane osobowe mogą być też w ograniczonym zakresie przetwarzane po upływie wskazanych okresów, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń albo tak długo, jak jest to możliwe lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. w celach statystycznych. Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są trwale usuwane albo anonimizowane.

Inne uprawnienia przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza Polityka obowiązuje od chwili jej opublikowania w Serwisie.